بیا بشنو هیاهوی پرم را
ببین این جا تب خاکسترم را
کنار علقمه دست علمدار
بر آتش می نویسد دفترم را