لبریز یقین، تجسم باور شد
تا نیمه ی دیگری ز پیغمبر شد
آئینه ی ماه را شکستند ولی
هر تکه ی او آینه ای دیگر شد