انگشت تو از دست چرا افتاده؟

 گل از چه ز شاخه اي جدا افتاده؟

اي ناطق قرآن كه جدا گشت سرت!

بسم الله اين سوره كجا افتاده؟