آئینه ی جد سرمدش می خواندند
شق القمر مجددش می خواندند
آنقدر شبیه مصطفی بود علی
که دشمن ودوست احمدش می خواندند