از حضرت خورشید بلی می گیرد
آئینه شباهت جلی می گیرد
او نیمه ی سیبی ست که در معراجش
دستان محمد از علی می گیرد