در ظهر عطش بلال در عاشورا
قد قامت ذوالجلال در عاشورا
قربانی آسمانی ابراهیم (ع)
یک تشنگی زلال در عاشورا