یکی آمد و خونین بال در چشم
که از غم مست و مالامال در چشم
و دیدم عشق را سر می بریدند
همانجا شد زبانم لال در چشم