عطش، آتش، غم کرب وبلایت
فقط یک گوشه ای از ماجرایت
خدا قسمت کند آتش بگیرد
دل من هم شبیه خیمه هایت