آقا از صف زنجیرها بیرون نشوید
تیراندازها آماده! آماده!
این کاغذ لعنتی
دارد آتش می گیرد، آب! آب!
دستم به زبان ام
سرم درباد
ببخشید آقا!
صدا از کدام نیزه...
قرآن
این بلندگو دارد گریه می کند