در باور مشک آسمان را کشتند
دستان علمدار زمان را کشتند
وقتی که علی ِ دوم از اسب افتاد
تک تک همه ی فرشتگان را کشتند