...و ماه تو را داشت عبادت می کرد
خورشید فقط تو را زیارت می کرد
تا مظهر روشنی بماند،آن شب
آب از لب تو غسل شهادت می کرد