از مسند پاک روشنی عزل است آب
در دفتر شعر عاشقان هزل است آب
تا از لب ماه تشنه لب تر نشده است
لب تشنه ی یک جرعه اباالفضل است آب