خالی است درون مشک از جرعه ی آب
انگار که رفته است این آب به خواب
یا مست شده است و در خماری مانده است
ابی که به حسرت لبت شد بی تاب