کشیده مشک آبی نیمه کاره
کنارش آسمانی پر ستاره
تمام حرف من مصراع آخر
زمین افتاده بغضی پاره پاره