این بیت ز قامتی کمان می گوید
از شعله آتشی نهان می گوید
در کرب و بلای دلمان غوغایی است
هر واژه برایتان اذان می گوید