زنجیر زنان به سمت ما می آیند
انگار که از سمت خدا می آیند
72 عاشقی که بی پا و سرند
از تیزی سرخ نیزه ها می آیند