بر بازوی دین به خط شمشیر نوشت
با هر نگهش هجوم یک تیر نوشت
وقتی که عموم آهنین بر سر خورد
با هر نفس 72 تکبیر نوشت