هنوز چشم تبرها به ریشه ات ابریست

هزار سال گذشته است و بیشه ات ابریست

مگر قبیله به قاف تو می رود که هنوز

نوای قافله ی عشق پیشه ات ابریست

بگو به خاطر عشق کدام شیرین است

که اینچنین سر پر شور تیشه ات ابریست

صدای تار گره خورده در گلویم را

ببار ابر تماشا؛ که شیشه ات ابریست

***

تو رفته ای و به تصریح آخرین اخبار

هوای خاطر ما تا همیشه ات ابریست