آن نخل به خون طپيده را مي بوسيد

آن مشك ز هم دريده را مي بوسيد

خورشيد كنار علقمه خم شده بود

دستان ز تن بريده را مي بوسيد