فردوس به زیر سایه ماه حسین (ع)

گل حاصل تسبیح سحر گاه حسین (ع)

مهتاب اشارتی است از جلوه او

خورشید چراغ کوچک راه حسین (ع)