همواره دلم مشتری خوان حسین است
چشمم به در لطف فراوان حسین است

آن روز که تردید به واقع شدنش نیست
با اشک، دلم دست به دامان حسین است