در روز عطش تو ساقی ما بودی
دلسوزترین یاور بابا بودی
امروز تمام بچه ها می دانند
تو ماه ترین عموی دنیا بودی