...که خون جاریست تا خون خون بماند

          که خون بایست با خون خون بماند

          بگو تا خونِ خونت را بریزند

          که با خون شما خون خون بماند