خورشید نشان از تپش آب گرفت

احساس بشر زمزمه ناب گرفت

بر موج خروشان همان پنجه سرخ
یکی کودکی از عطش عطش خواب گرفت!