بي حيا كي بخت من پا مي دهد ؟

كودك و سيلي چه معنا مي دهد ؟

هر چه مي خواهي بزن بر گو چرا

نعل اسبت بوي بابا مي دهد !!؟