این زاغ، کبوتر حرم خواهد شد

این مرده مسیح پاک دم خواهد شد

لطف تو اگر شامل حالش بشود

این شاعر ساده محتشم خواهد شد