اکبرم ای اکبرم      سرو بستان پدر      لحظه ای آهسته تر

ــــــــــــ

بهر دیدار خدا      کرده ای عزم سفر      لحظه ای آهسته تر

ــــــــــــ

کرده ای عزم سفر          رود خوش منظر ، علی

می روی و می بری       جانم از پیکر ، علی

صبر بنما لحظه ای          ای زجان ، خوشتر ، علی

مهلتی تا روی تو بنگرم بار دگر          لحظه ای آهسته تر

ــــــــــــ

ای شبیه مصطفی          ای مرا روح و روان

ای همیشه یاورم           ای همیشه مهربان

می بری همراه خود    از دلم صبر و توان

می زنی بر خرمن هستی بابا شرر      لحظه ای آهسته تر

ــــــــــــ

ای بهار زندگی           ای گل زیبا علی

آفتاب خیمه ها           خوش قد و بالا علی

ای نهال رسته در        گلشن طاها علی

وقت رفتن عمه ات ریزد از چشمان ،گهر      لحظه ای آهسته تر

 

ــــــــــــ

چهرة نورانی ات             نور بخش محفلم

صحبت شیرین تو             مرهم زخم دلم

ای تمام هستی ام           ای تمام حاصلم

بردل ، آتش می زنی  اکبر ای رعنا پسر      لحظه ای آهسته تر

ــــــــــــ

ای عزیزم لحظه ای        در بر بابا بمان

تا که از نو بنگرم          قامتت آرام جان

کاش یکبار دگر          باز می گفتی اذان

من ز تو عطشان ترم ، تو ز طفلا ن، تشنه تر      لحظه ای آهسته تر

ــــــــــــ

ای امید زندگی       می روی میدان برو

از کنارم می روی        با لب عطشان برو

می شوی بر جد خود ، شادمان ، مهمان برو

سوی جد اطهرم خود سلامم را ببر      لحظه ای آهسته تر

ــــــــــــ

از وداعت  یاعلی    در حرم ، غوغا شده

آتش داغی دگر           در دلم برپا شده

اشک چشم کودکان    از غمت دریا شده

اهل بیت من شدند  از وداعت خون جگر  لحظه ای آهسته تر

ــــــــــــ

کاش آبی داشتم       تا لبت را تر کنم

بنگرم روی تو را           یاد پیغمبر کنم

تشنه لب قربانی ات     در ره داور کنم

خوش پذیرد هدیه ام  کردگار دادگر      لحظه ای آهسته تر