ما شعر عطش را نچشيديم ببخش
آن واقعـــــه را خوب نديدم ببـخش
صـــــد بار خبر رسيد و راه افتاديم
هر مرتبه هم دير رسيديم ببــخش
***
از شــــــــرم خود آفتاب را آب نكن
آئيــــــــــنة الـــتـــــهاب را آب نكن
با خوانــــــدن آيه نيزه را چوب نزن
با آن لـــــب تشنه آب را آب نــــكن