افتاده به جانم آتش غم امشب

دل کرده هوای سوگ و ماتم امشب

از چیست که آسمان سیه پوش شده ؟

 آیا شده اول محرم امشب ؟