در دشت بلا تير و سنان مي بارد

گويي که فلک خون به زمين مي کارد

اي کاش کسي ز حرمله مي پرسيد

نوزاد ، گلو ، تير ، چه نسبت دارد