ایا دردانة زهرا ـ خدا حافظ که من رفتم

××××××××××

غریب روز عاشورا ـ خدا حافظ که من رفتم

×××××××××××

ایا تنها ترین ، سردار دراین صحرای پرآ شوب

غریبانه تو را کشتند  غریبانه تو را ای خوب

تو ماندی در دل صحرا ـ خدا حافظ که من رفتم

×××××××××××

حسینم تو عزیز جان   ختم المرسلین بودی

تو تنها یادگا رم از  امیرالمؤمنین بودی

حسین ای معنی طاها ـ خدا حافظ که من رفتم

×××××××××××

برادر رفتی و دارم  به دل ، اندوه و غربت را

به دوشم می کشم بار غم ودرد و مصیبت را

چه شد اکبر ؟ چه شد سقا ؟ ـ  خدا حافظ که من رفتم

×××××××××××

ببین اشک روان من   ببین داغ گران من

بابی انت و امی    ونفسی  مهربان من

دوباره کن نظر برما     خداحافظ که من رفتم

××××××××××××

تو بر خیز و بگیر اینک     رکاب محمل زینب

هلا مشکل گشای من        تو بگشا مشکل زینب

نمی آ یی چراباما ؟        خدا حافظ که من رفتم

××××××××××××

ندارم مهلتی اینجا           عزایت را بپا دارم

ندارم فرصتی شاید         تنت بر خاک بسپارم

تنت شد زینت صحرا        خدا حافظ که من رفتم

×××××××××××××

خوشا بر حال تو مولا      که تا عرش خدا رفتی

اگر چه تشنه لب اما          کنار مصطفی رفتی

رها گشتی تو از غمها         خدا حافظ که من رفتم

×××××××××××××

وضو از خون گرفتی و       بپا کردی نماز عشق

هلا روح نماز آر ی            شهید سر فراز عشق

ز تو قرآن شده برپا ـ  خداحافظ که من رفتم

×××××××××××××

تو ای ساقی میخانه  ز جام عشق تو مستم

ز پا افتاده ام اینجا  بگیر امشب دگر دستم

مکن مأ یوسم ای مولا ـ خدا حافظ که من رفتم