مبارکباد بر آیینه‌ها خورشید
بر پروانه‌ها آتش
مبارکباد، خون
خون خدا، در رگ رگ هستی
مبارکباد این جوشش
مبارکباد این مستی

طنین مهر با نام تو در گوش زمین پیچید
سحر در دشت جاری شد
زمین در پاسخ تو دست یاری شد
فروغ نام تو خورشید شد در معبر تاریخ
زمین در قامت تو آسمان را دید
عشق را فهمید
طلوع جاودان عشق!
شکوه خلقت انسان!
حماسه می‌وزد یاد تو را با عطری از عرفان

مبارکباد بر آیینه‌ها خورشید
برپروانه‌ها آتش
مبارکباد، خون
خون خدا در رگ رگ هستی
مبارکباد این جوشش
مبارکباد این مستی