گر سر ما به قدوم‌ تو دوان‌ خواهد شد 
دوش‌ ما راحت‌ از این‌ بار گران‌ خواهد شد
به‌ بلندای‌ قدت‌ بر سر تو سلامی‌ دادم‌
زین‌ بلندی‌ ادب‌ مسلم‌ عیان‌ خواهد شد
از خدا خواسته‌ام‌ ذبح‌ منای‌ تو شوم 
زده‌ام‌ فالی‌ و امروز همان‌ خواهد شد
قسمتم‌ نیست‌ که‌ نوشم‌ قدحی‌ آب‌ روان‌ 
عید قربان‌ من‌ اکنون‌ رمضان‌ خواهد شد
به‌ دو ابروی‌ تو سوگند که‌ در مکه‌ بمان‌
ورنه‌ هر قبله‌نما رقص‌ کنان‌ خواهد شد
بر سر دار الاماره‌ جگرم‌ می‌سوزد
که‌ جگر گوشه ی‌ زهرا به‌ سنان‌ خواهد شد
سنگ‌ بر روی‌ هلال‌ تو نماید حلال‌
سر تو بر سر دروازه‌ نشان‌ خواهد شد
چون‌ سر نی‌ سر گیسوی‌ تو بی‌ تاب‌ شود
"نفس‌ باد صبا مشک‌ فشان‌ خواهد شد"
زینب‌ خسته‌ هراسان‌ سکینه‌ بشود
"چشم‌ نرگس‌ به‌ شقایق‌ نگران‌ خواهد شد"
 وزی‌ آید که‌ کشی‌ تیر برون‌ از دل‌ خویش
قامت‌ زینب‌ از این‌ غصه‌ کمان‌ خواهد شد