سر بر نیزه، چشم تر نبینی!
گل نشکفته ای پرپر نبینی!
گل پرپر ببینی، چشم تر هم
ولی بر نیزه هرگز سر نبینی!