سر بر نیزه ها، سر سبز، سرخوش
در اوج تشنگی چشمان تر خوش
تو که خورشید در خورشید صبحی
برو با کاروان شب، سفر خوش!