محرم آمد و بی تاب شد دل ----------- محرم آمد و بی خواب شد دل
ز درد تشنگان آب در دست ------------ وجودش ذره ذره آب شد دل