دوباره نابسامان شد دل من ---------- غم و دردش فراوان شد دل من
محرم شد محرم شد محرم ----------- پریشان شد پریشان شد دل من