تو اهل گریه و زاری نبودی ------------- دل من! اهل غمخواری نبودی
عزاداری عزادار ابوالفضل (ع) ---------- تو که اهل وفاداری نبودی