قبیله صد پسر از دست داده ---------- پسر یک سو ، پدر از دست داده
عجب شام غریبانی است ، گویا ----- بنی هاشم قمر از دست داده