چه احساس عجیبی داره زینب ------ عجب امن یجیبی داره زینب
ز روزی که قمر از دست داده --------- عجب شام غریبی داره زینب