آن راستی و صفای انفاس کجاست؟
انصاف و جوانمردی و احساس کجاست؟
در همهمه ی ریا و نیرنگ و دروغ
جای قسم حضرت عباس کجاست؟!