سرمایه گذاشتیم ما، در نیزه
در تیر سه شعبه، زره و سرنیزه
شمشیر فروشی بزرگی زده ایم
باید بود این همه سر بر نیزه!