ما را چه شده؟ چرا همه خاموشیم؟
با آل یزید دست در آغوشیم
حالا که نمی رویم همراه حسین(ع)
شمشیر به دشمنان او نفروشیم!