سرمنشا ناب هر غزل عباس است
پيروز نبرد هر جدل عباس است
آن برگ برنده ای که مهدی دارد
سربند توکلت علی العباس است

زشتيد هميشه، دلربائي نکنيد
شيطان حسوديد خدائي نکنيد
دست از سر اهل بيت حق برداريد
با دست ابالفضل گدائي نکنيد