تمام قافیه ها واژه واژه در تحلیف

قسم به نون و قلم عاجزند از توصیف

تو مصحفی و وجودت تقدسی چون وحی

کدام واژه به وصفت نباشدت تحریف

چقدر قافیه الماس،یاس یا احساس

چقدر نام شما بی قرینه در تألیف

حدیث صعب خجالت به آب دادن هات

هنوز مرثیه هایی فراتر از تصنیف

عروج مان به بلندای قامتت در چاه

هبوط کن غزلی بی مثال در تلطیف

هنوز حسرت باقی به آب ها را نهر

به طوف نعش شما با ضجه می کند تعریف

سیاه رو شده شاعر،تغزلش تحقیر

به التماس که نامت بیاورد تشریف

قلم بگیرد وعباس را به خطی سرخ

نگار شعر کند تا ادا شود تکلیف