لاله ای خوابیده جایی  نرگسی افتاده سویی

یا به خاک آلوده چشمی  یا به خون آغشته رویی

 

بیرقی افتاده سمتی  گوشه ای جان داده مشکی

 اینطرف آواز آبی    آنطرف دست عمویی

 

چشم شو ! تیغ ست و خون میجوشد از رگهای صحرا

  گوش کن!  بر نیزه خواند از نای نیزاران گلویی

 

 شامه گرگ ست و مستی های خون  ای وای اگر باد

 سوی هفتاد ودو آهو کج کند ره را به بویی

 

وانشد بغض گلوگیر حرم با گریه  سنگی

 بشکند بر شانه ساقی مگر بغض سبویی !

 

شیون ست و شعله سربر میکشد از خیمه ها یا

رود رود آب  و  دود آه و  داغ آرزویی؟

 

دشت بود و خار خار زخم و  در تاریکخون  گم

 "چون چراغ چشم گرگی پیر" حتی کورسویی!

 

 بند زنجیر چهل منزل اسیری گشته پایی

 کاروان تا کاروان شام پریشانی ست مویی

 

 بر فراز نیزه هفده رکعت خونین ادا شد

 بی رکوعی بی سجودی بی اذانی بی وضویی...