فردا

عشیره عاشورا

        از بیکران تو خواهد گذشت

وجنون جاودانت را

      به خاطر تاریخ خواهد سپرد

فردا

عظیم ترین عزیمت تاریخ و

            معتبرترین عبور

             در تو تعبیر می شود

و سراسر سوره ها و

         سطربه سطر اسطوره ها

              بر خاطراتت خطور می کنند

حسین

با نشانه هایی از محراب و

                         مهرِ آب

از ریگزارروزگارت عبور می کند و

                       قد قامت قیام می خواند

وابهتت را

بر بهت کودکانه جهانیان

                     خواهد نوشت

خلاصه خلوص است 
و

دست در دست دوست ،

آستینش  ،

       آستان حضور هزار فرشته تشنه است

هزار حضور دارد انگار

روح نوح را

در پاکی پیکرش داردو

                           کلیم ،

                            در کلامش پیداست

قیامش ، قیامتی است

           که بر دوش دشت سنگینی می کند

با  خود

خیل خلیل ها و

 وایل اسماعیل ها را می آورد

                    مسلمانان مسلم

                      ضامنان نماز ،

                      که اجسادشان

                       سجده های همیشگی است

                          که یاسین را                                                           

                                      سینه به سینه

                                        و آیه به آیه

                                          بر گریه ها می نویسند