امروز تمام شهر بیتاب شده
دیوانه ی یک جرعه از این آب شده
در "شوش"دوباره اسب ها آمده اند
شمشیرویراق ونیزه نایاب شده