دلم ایکاش امشب پر بگیرد
دوباره عاشقی از سر بگیرد
رود در کربلای عشق و آنجا
سراغی از علی اکبر بگیرد