می آویزم  دو چشم تر به نیزه
اگر شد یک دل پرپر به نیزه
برای تو که دادی دل به دریا
به سم اسبها تن، سر به نیزه!